Jak číst Bibli s porozuměním

 Kurzy: Cesty objevů 

Cílem kurzů je usnadnit účastníkům porozumět biblickému textu a prakticky uplatňovat získané poznatky v osobním životě. Jednotlivé kurzy jsou různě náročné na účastníky s ohledem na jejich předpokládané znalosti a zkušenosti s Biblí a praktickou spiritualitou. Účast v kurzech není podmíněna žádným členstvím v jakékoliv církvi a je zdarma.

Kurz pro hledající

Tento kurz obsahuje pět lekcí. Jeho záměrem je pomoci zájemcům hledat odpovědi na tyto otázky:

 • Existuje absolutní pravda?
 • Jak se zorientovat v přeinformovaném světě?
 • Může nám v tom pomoci Bible?
 • Kde se tu vzala?
 • Má nám co říct i do dnešní doby?
 • Jaký je původ člověka a smysl jeho existence?
 • Kde hledat pokoj v nepokojném světě?
 • Jak nacházet jistotu a bezpečí?
 • ......

Účastníci se seznámí s rozdíly mezi různými překlady "knihy knih" do češtiny. Budou se zabývat obsahem i vznikem biblického kánonu. Získají přehled o literárních žánrech v něm obsažených a seznámí se s různými metodami čtení Bible. Naučí se používat prostředky k lepšímu porozumění Bibli - biblický slovník, konkordanci a příslušný software. 

Kurz je veden formou dialogu. Účastníci mohou jeho konkrétní podobu ovlivnit svými otázkami. 

Kurz pro zvídavé

Kurz obsahuje šest lekcí, které mají za cíl pomoci účastníkům porozumět biblickým proroctvím, usnadňujícím orientaci v dnešní době a v celkovém nasměrování dějin. 

 • Kam spěje lidstvo?
 • Přežije modrá planeta?
 • Co k tomu říkají vědci a prognostici?
 • A co na to Bible?
 • Války vždy byly a budou ...
 • Globální finanční krize
 • Čím více léků, tím více nemocí ...
 • Chcete rychle zbohatnout?
 • Krize rodiny
 • Zásah z vesmíru - katastrofa nebo happyend?

Kurz je veden formou dialogu. Účastníci mohou jeho konkrétní podobu ovlivnit svými otázkami. 

Kurz pro hlubší porozumění

Kurz poskytuje v 7 lekcích bližší seznámení se základy exegeze a hermeneutiky. Jedná se o představení pravidel, s jejichž pomocí se čtenář vyvaruje slepých uliček, které by jej mohly odradit od objevování úžasných myšlenek obsažených v knize knih.

Kurz spirituality

Spiritualita (duchovní život) jako vnímání skutečnosti (Boha), která člověka přesahuje předpokládá také navazování komunikace s touto skutečností. V tomto Kurzu se účastníci seznamují s praktickými kroky k navázání komunikace s Bohem na základě poselství Bible a křesťanské tradice. Komunikace s Bohem zahrnuje řadu kroků nebo variant přístupu, které si člověk v tomto kurzu může osvojit - soustředění, zpřítomnění, hledání Boží tváře, prodlévání, rozjímání (meditace). Lektor při tomto semináři respektuje osobité pojetí spirituality jednotlivých účastníků.

Kroužek čtení a sdílení

Kroužek společného čtení evangelia nebo jiné biblické knihy si neklade za cíl vzdělávání, ale spíše prožívání oslovení biblickým textem a učení se vzájemnému sdílení vlastního pochopení. Takový cíl klade nároky na vzájemnou úctu a respekt mezi účastníky v duchu ideálu: "Jak chceš, aby ostatní jednali s tebou, tak jednej ty s nimi." Respekt k vyjádření druhého člověka nemá být příčinou tabuizace jakéhokoliv tématu.  

Ideál kroužku: otevřenost - tolerance - pravdivost.

❈ Máte zájem o některý kurz ? 

Zatelefonujte nebo napište lektorovi e-mail a získáte bližší nezávazné informace. 

On (Ježíš) však na to řekl: "Je napsáno: ,Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.' " 

Mat. evangelium 4:4 (ČSP)